Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że Spółki SAVI GROUP przetwarzają Państwa dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych

Firma SAVI Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wołowskiej 2 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 1. Współadministratorzy danych osobowych

Następujące organizacje wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych:

 • SAVI Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wołowskiej 2 – Współadministrator pierwszy,
 • SAVI Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wołowskiej 2 – Współadministrator drugi,
 • SAVI Blue Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wołowskiej 2 – Współadministrator trzeci.

Dalej Spółki SAVI GROUP zwane są łącznie Współadministratorami.

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że Administrator danych osobowych:

 • jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego,
 • jest odpowiedzialny za umożliwienie Państwu wykonywania Państwa praw.

Niezależnie od tego ustalenia mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec współadministratorów. W takim przypadku przekażemy Państwa żądanie Administratorowi, który zrealizuje Państwa żądanie.

 1. Punkt kontaktowy

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Punktem tym jest adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 lub adres e-mail rodo@savi.com.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
 1. Kategorie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail,
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • Finansowe dane identyfikujące,
 • Wizerunek,
 • Umowy oraz ugody.
 
 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu,
 • Firmom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz wsparcia IT,
 • Firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • Firmom świadczącym obsługę prawną,
 • Formom świadczącym obsługę administracyjną,
 • Innym niezależnym odbiorcom tj. podmiotom SAVI GROUP.
 
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 1. Prawa:

 Państwu przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, mogą Państwo zażądać ich usunięcia.),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Państwo mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań; jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane osobowy lub przetwarzamy je bezpodstawnie; albo nie życzą Państwo, żebyśmy je usunęli, ponieważ są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 • sprzeciw „marketingowy” – mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystają Pastwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; powinni wtedy Państwo wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tych celach chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też, iż Państwa dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych –mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (format „csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym,
  • warunkiem zawarcia umowy.